Travel Insurance

Plan Insurans Takaful

Pelan Takaful ini menyediakan pampasan sekiranya berlaku kecederaan, hilang upaya atau kematian disebabkan oleh kemalangan di luar jangkaan, perbelanjaaan perubatan yang ditanggung akibat kemalangan atau penyakit, kesulitan perjalanan dan bantuan perjalanan bagi perjalanan domestik dan luar negara. Pelan ini boleh disertai oleh mana-mana individu untuk diri sendiri, pasangan dan anak-anak. Pelan keluarga dibenarkan untuk perjalanan sekali sahaja dan had umur bagi anak adalah antara 30 hari hingga 21 tahun. Tempoh perlindungan bergantung kepada tempoh perjalanan tersebut.

Plan Insurans Perjalanan

Tempoh PerlindunganSendiriSendiri & PasanganKeluarga
Asia
1 hariRM 6RM 10RM 12
1 - 5 hariRM 35RM 60RM 65
6 - 10 hariRM 70RM 110RM 125
11 - 15 hariRM 100RM 160RM 185
16 - 22 hariRM 145RM 230RM 270
23 - 31 hariRM 200RM 325RM 375
Setiap minggu tambahan atau sebahagian daripadanyaRM 45RM 70RM 85
Antarabangsa
1 harin/an/an/a
1 - 5 hariRM 55RM 90RM 100
6 - 10 hariRM 105RM 165RM 190
11 - 15 hariRM 150RM 240RM 280
16 - 22 hariRM 220RM 345RM 405
23 - 31 hariRM 300RM 490RM 565
Setiap minggu tambahan atau sebahagian daripadanyaRM 70RM 105RM 130
Domestik
1 - 5 hariRM 20RM 30RM 35
6 - 10 hariRM 35RM 55RM 65
11 - 15 hariRM 50RM 75RM 95
16 - 22 hariRM 70RM 110RM 135
23 - 31 hariRM 95RM 150RM 190
Setiap minggu tambahan atau sebahagian daripadanyaRM 20RM 30RM 40

Kawasan Geografi :
1. Asia – meliputi Singapura, Thailand, Indonesia, Philippines, Brunei, Taiwan, Korea, China, Hong Kong, Macau, Laos, Vietnam, Myanmar, Japan, Cambodia, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Australia and New Zealand.
2. Antarabangsa termasuk USA and Canada
3. Domestik/ Dalam Negara ditakrifkan sebagai Malaysia.

Pelan Takaful ini tidak melindungi sebarang musibah, kecederaan, atau tanggungan undang-undang yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perjalanan di, ke atau melalui Afghanistan, Cuba, Republik Demokratik Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan and Syria.

Tertakluk kepada Sumbangan Takaful minima sebanyak RM8.00.

Ringkasan Manfaat Asas untuk perjalanan dalam dan luar negara

ManfaatLuar Negara: Individu (RM)Luar Negara: Keluarga (RM)Domestik: Individu (RM)Domestik : Keluarga (RM)
Kematian/ Hilang Upaya Kekal akibat kemalangan100,000100,000150,000150,000.00
Dibayar bagi setiap individu/ individu & pasanganDibayar bagi setiap keluargaDibayar bagi setiap individu/ individu & pasanganDibayar bagi setiap keluarga
Perbelanjaan pengkebumian5,00012,5004,0008,000
Perbelanjaan perubatan15,00030,0001,0002,000
Pemindahan perubatan kecemasan10,00010,00010,00010,000
Rawatan susulan5,00010,0001,0002,000
Elaun hospital (RM 150/hari, maximum RM 5,000)15030080200
Rawatan penjagaan ehsan3,0003,0001,0003,000
Penghantaran ubatan1,0003,0001,0001,000
Kehilangan dokumen perjalanan1,0005,0001,0005,000
Kerosakan bagasi atau barangan peribadi2,0005,0002,0005,000
Kelewatan penerbangan2,0002,0001,0002,000
Pulangan wang disebabkan pembubaran agensi4,5004,5005,0005,000
Penghantaran pulang5,0005,0005,0005,000

Ringkasan Manfaat tambahan untuk perjalanan luar negara

ManfaatIndividu (RM)Keluarga (RM)
Deposit pembatalan perjalanan10,00030,000
Pemendekkan perjalanan10,00020,000
Komputer riba1,0001,000
Kelewatan Bagasi3001,000
Kegagalan untuk berlepas1,0003,000
Terlepas sambungan perjalanan2501,000
Perjalanan terlebih tempahan2501,000
Kos tambahan untuk pulangan kereta sewa1,0001,000
Liabiliti diri1,000,0001,000,000
Rampasan3,0006,000
Wang peribadi5001,000
Manfaat penjagaan di rumah1,0001,000

Manfaat Pilihan * (Tertakluk kepada tambahan sumbangan Takaful)

ManfaatLuar Negara: Individu (RM)Luar Negara: Keluarga (RM)Domestik: Individu (RM)Domestik : Keluarga (RM)
Dibayar bagi setiap individu/ individu & pasanganDibayar bagi setiap keluargaDibayar bagi setiap individu/ individu & pasanganDibayar bagi setiap keluarga
Pemindahan perubatan kecemasan150,000150,00050,00050,000
Penghantaran pulang35,00035,00020,00020,000

Yuran - yuran dan caj - caj yang perlu dibayar

Caj-caj yang dikenakan adalah seperti berikut:

Bayaran yang perlu dijelaskan disamping jumlah Sumbangan Takaful:-
– Cukai Barangan dan Perkhidmatan (jika ada) : 6% daripada Sumbangan Takaful
– Duti setem : RM10.00

Bayaran lain yang termasuk dalam jumlah Sumbangan Takaful :-

Yuran Wakalah
– Komisen : sehingga 25% daripada Sumbangan Takaful
– Perbelanjaan pengurusan : 35% daripada Sumbangan Takaful

Bayaran yang perlu dijelaskan jika anda membatalkan Sijil Takaful ini:-
– Yuran Pembatalan : RM10.00

Nota: Caj kami tidak termasuk cukai yang dikenakan oleh kerajaan dan/atau pihak berkuasa pada masa akan datang (termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)). Setelah perlaksanaan GST, kami berhak mengenakan caj GST bagi maksud Sijil Takaful ini yang dikehendaki dibayar di bawah undang-undang.

Terma - terma dan syarat - syarat utama yang perlu diketahui

Had Umur
Umur yang layak untuk memohon perlindungan ini adalah dari 18 hingga 80 tahun. Bagi pelan keluarga, anak anda mestilah berumur di antara 30 hari sehingga 21 tahun dan masih dibawah tanggungan anda.

Kepentingan Pendedahan
Anda mestilah mendedahkan semua fakta material yang anda tahu atau patut tahu, jika tidak, Sijil Takaful ini akan dianggap tidak sah.

Pampasan / Tanggungan
Kami akan membayar pampasan di atas kematian atau kecederaan (Hilang Keupayaan Kekal) berdasarkan kepada “Jadual Manfaat” yang disertakan di dalam Sijil Takaful. Walau bagaimanapun tuntutan untuk rawatan perubatan, pampasan anda adalah berdasarkan pengembalian jumlah perbelanjaan sebenar tertakluk kepada had yang dinyatakan di dalam Sijil Takaful. Anda tidak dibenarkan membuat tuntutan berganda bagi perbelanjaan perubatan yang sama.

Tunai Sebelum Perlindungan
Adalah menjadi asas dan syarat mutlak perjanjian Sijil Takaful ini di mana Sumbangan Takaful tempohnya telah matang mesti dibayar dan diterima oleh pihak kami sebelum tarikh perlindungan berkuatkuasa. Sekiranya syarat ini tidak dipatuhi, Sijil Takaful akan menjadi tidak sah dan terus terbatal. Anda digalakkan untuk membayar Sumbangan Takaful terus kepada kami, sama ada secara tunai, kad kredit atau cek (cek hendaklah dinamakan ke atas pihak Syarikat sahaja).

Lebihan
Pada setiap akhir tahun kewangan, Aktuari akan menilai kedudukan lebihan di dalam Dana Risiko, untuk memelihara kemampanan dana untuk jangka panjang. Pihak Syarikat akan mengenakan Caj Pengurusan Lebihan (SAC) sebanyak 50% daripada lebihan boleh-agih kasar dari Dana Risiko pada setiap akhir tahun kewangan. Walau bagaimanapun, Pihak Syarikat boleh, mengenakan caj SAC kurang daripada 50% daripada lebihan boleh-agih kasar mengikut budi bicara dan kesesuaian. Sebarang lebihan boleh-agih bersih (selepas ditolak SAC) daripada Dana Risiko akan diperuntukkan seluruhnya (100%) kepada Peserta. Sekiranya jumlah untuk Peserta kurang daripada RM30 untuk setiap Sijil, jumlah tersebut akan terus disimpan di dalam Dana Risiko. Sebarang kekurangan dalam Dana Risiko akan dibiayai melalui pinjaman tanpa faedah (Qard) daripada Dana Pemegang Saham. Caj ke atas pembiayaaan ini hendaklah diambil kira terlebih dahulu bila mana lebihan diperolehi pada masa hadapan. Jika defisit di dalam Dana Risiko berlaku akibat dari kecuaian pihak Syarikat, maka menjadi tanggungjawab pihak Syarikat untuk memastikan dana tersebut stabil melalui kaedah pindahan tanpa syarat (outright transfer) dan tidak dianggap sebagai pendahuluan melalui Qard.

Pengecualian utama yang terdapat di dalam Sijil Takaful

Sijil Takaful ini tidak melindungi :
– Kematian atau kecederaan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh peperangan, pencerobohan, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi seakan peperangan (sama ada peperangan diisytiharkan atau tidak) ;
– Kelewatan, serangan rampasan, pembinaan, tuntutan, penahanan atau tahanan oleh kastam atau manamana kerajaan, pihak berkuasa awam atau tempatan;
– Apa-apa pelanggaran atau cubaan melanggar undang-undang atau menentang daripada ditahan oleh pihak berkuasa yang berkenaan;
-Apa-apa keadaan sedia ada;
-Membunuh diri, cubaan membunuh diri atau dengan sengaja mencederakan diri sendiri oleh Peserta Takaful kepadanya / sendiri sama ada siuman atau tidak siuman;
– Kegagalan Peserta Takaful untuk mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi, menyelamatkan atau mendapatkan semula bagasi yang hilang;
– Perjalanan yang bertentangan dengan nasihat doktor atau tujuan perjalanan adalah untuk mendapatkan apa-apa bentuk rawatan perubatan, rundingan atau nasihat;
– Apa-apa kerugian, kecederaan, kerosakan atau liabiliti undang-undang yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perjalanan, di atau melalui Afghanistan, Cuba, Republik Demokratik Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan atau Syria.

Nota: Senarai ini tidak lengkap. Sila rujuk kepada kontrak Sijil Takaful untuk senarai penuh pengecualian
pengecualian di bawah Sijil Takaful ini.

Pembatalkan Sijil Takaful

Anda boleh membatalkan Sijil Takaful ini dengan memberi notis bertulis kepada pihak kami. Selepas pembatalan, anda layak mendapat pulangan Sumbangan Takaful untuk kadar pro rata bagi tempoh Sijil Takaful yang telah berkuatkuasa. Tiada pulangan Sumbangan Takaful dibenarkan jika ada sebarang tuntutan di bawah Sijil Takaful ini.

Share This